Interkulturell träning för Danmark / Interkulturell coaching/coachning för Danmark

Såväl den danska affärskulturen som den tyska affärskulturen är internationellt sett framgångsrika. Men vägen till framgång är olika på grund av olika kulturella präglingar.

Om man i det dansk-tyska, dansk-svenska och dansk-norska samarbetet inte förstår vad som är annorlunda och varför det är så är det tyvärr mycket vanligt att det uppstår missförstånd, att samarbetet inte fungerar friktionsfritt och att det slutligen kan leda till att samarbetet avbryts.

Interkulturell kompetens för Danmark ger deltagarna nyckeln till framgång.

Målet med en interkulturell träning för Danmark
Målet med en interkulturell coaching/coachning för Danmark

Tyskar, svenskar och norrmän lär känna den danska kulturen – det som finns ”under ytan”. Samtidigt reflekterar deltagarna över sina egna tänke- och handlingsmönster och kan därför komma fram till helt nya synvinklar

Så kan deltagarna

 • samarbeta friktionsfritt i och med dansk-tysk-skandinaviska team
 • få en friktionsfri interkulturell kommunikation (även med andera kulturer)
 • leda (interkulturella) projekt friktionsfritt och framgångsrikt
 • fatta de rätta besluten för den danska marknaden
 • förhandla framgångsrikt med danskar
 • kommunicera framgångsrikt med danska medarbetare, kunder och affärspartners
 • få nya synvinklar och nya lösningsansatser
 • upptäcka konflikter i god tid och finna passande lösningar
 • undvika respektive minska ”kulturkrockar”
 • förebygga felinvesteringar.

Målgrupp för en interkulturell träning för Danmark

En interkulturell träning för Danmark är främst tänkt för tyskar men även för svenskar och norrmän eller blandade grupper som ska samarbeta med danskar eller som ska flytta till Danmark för att arbeta där. Träningen blir till en förberedelsekurs för Danmark.

I en interkulturell träning för Danmark deltar upp till 12 personer.

Målgrupp för en interkulturell coaching/coachning för Danmark

En interkulturell coaching/coachning för Danmark är främst tänkt för en person som vill dryfta frågor individuellt om den danska marknaden eller som vill förbereda sig individuellt på en flyttning till Danmark (förberedelsekurs för Danmark) för att arbeta där.

Innehåll i en interkulturell träning för Danmark
Innehåll i en interkulturell coaching/coachning för Danmark

En interkulturell workshop för Danmark respektive en interkulturell coaching/coachning för Danmark hjälper deltagarna att förstå hur de själva är kulturellt präglade och vad detta betyder för det egna arbetssättet, det egna tänke- och handlingsmönstret.

Deltagarna lär sig danskarnas kulturella prägling och kan jämföra den med den egna. I helhetssyn lär de sig att förstå det danska arbetssättet och de danska tänke- och handlingsmönster, den danska världs- och människobilden.

Innehåll i en interkulturell träning för Danmark respektive en interkulturell coaching/coachning för Danmark kommer att diskuteras med uppdragsgivaren och deltagarna. Vanligtvis får deltagarna en frågeblankett där de får ta upp individuella frågor som önskas.

En interkulturell träning för Danmark respektive en interkulturell coaching/coachning för Danmark kan t.ex. omfatta följande ämnen

 • folk och land
 • historia, näringsliv, samhälle och politik.

Deltagarna sensibiliseras för

 • den danska kulturen samt för danska tänke- och handlingsmönster
 • hur de själva är kulturellt präglade
 • hur interkulturell kommunikation kan utvecklas
 • vilka processer som kan uppstå i interkulturellt samarbete.

De upplever själva vad kulturella aspekter har för följder för

 • iakttagelseförmågan, tänkesätt, känslor och beteende
 • bedömning och tolkning av signaler och situationer
 • (interkulturell) kommunikation (möten, presentationer, feedback, utvecklingssamtal osv.)
 • ledarskap och hierarkier
 • förhandlingar
 • teamarbete
 • beslutsfattning
 • projektmanagement
 • hantering av konflikter, konfliktmanagement
 • organisation
 • marknadsföring
 • förväntningar på företag.

I själva träningen lär sig deltagarna

 • att gå till väga på lämpligt sätt i och i samarbete med interkulturella team (ledarskap, kommunikation, förhandlingar, osv.)
 • att upptäcka och att undvika eventuella konflikter
 • kreativt handskas med olika lösningsansatser
 • vett och etikett i interkulturella sammanhang
 • small talk och tabu-ämnen
 • Do’s and Don’ts för att undvika att trampa i klaveret

Metoder i en interkulturell träning för Danmark
Metoder i en interkulturell coaching/coachning för Danmark

Träning, coachning och workshopar rättar sig efter uppdragsgivarens mål. Undervisningen gestaltas med helhetssyn, omväxlande och i samspel med deltagarna så att de själva upplever de olika synvinklarna, tänkesätten och handlingsmönsterna och så att de själva kommer fram till nya, spännande kunskaper.

Metoderna är omväxlande, interaktiva och varieras med

 • individuella uppgifter
 • övningar i små grupper
 • utbyte av erfarenheter
 • korta föreläsningar
 • gruppdiskussioner
 • best practice och fallstudier
 • små test
 • rollspel
 • simulationer samt
 • analyser av videosekvenser

När rekommenderas en interkulturell träning för Danmark?
När rekommenderas en interkulturell coaching/coachning för Danmark?

En interkulturell träning för Danmark respektive en interkulturell coaching/coachning för Danmark rekommenderas speciellt när du som tysk, svensk eller norrman vill samarbeta med Danmark och danskar framgångsrikt och på lång sikt. Men speciellt

 • innan du startar företag på den danska marknaden
 • innan eller när du ska köpa ett danskt företag
 • när du samarbetar med danskar i projekt
 • när ett danskt företag fusionerar med ett tyskt, svenskt eller norskt
 • när förändringsprocesser påbörjas och ska utvecklas på ett hållbart sätt
 • innan du ska börja arbeta i Danmark eller med danskar
 • innan du ska arbeta i eller samarbeta med ett danskt-tyskt eller danskt- svenskt, danskt-norskt team
 • som integrationshjälp medan du sätter dig in i ditt nya jobb i Danmark
 • när du börjar få känslan att den interkulturella kommunikationen inte är friktionsfri
 • när du tror en konflikt börjar pyra
 • för dig och ditt företag när du ska flytta till Danmark för att arbeta där
 • för din partner och din familj som ska följa med dig till utlandet
 • för dig som har nyckelfunktion på företaget så att du tar vara på potentialen som finns i internationella team.

Coach för en interkulturell träning/coaching för Danmark

Uta Schulz, SveTys - Interkulturellt ledarskap