Interkulturell eller transkulturell teambildning

Såväl de skandinaviska affärskulturerna som den tyska affärskulturen är internationellt sett framgångsrika både på företagsnivå och på nationalekonomisk nivå. Men vägen till framgång skiljer sig på grund av de olika kulturella präglingar.

Interkulturella team (med två olika nationer) respektive transnationella team (med fler än två olika nationer) arbetar ofta på helt olika platser och har knappast möjlighet att lära känna och förstå sina teamkollegers ”arbetsvärld” och affärskulturer.

Att fatta beslut, att leda team och projekt går till på olika sätt i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland.

Om man i sådana inter- eller transkulturella team inte förstår vad som är annorlunda och varför det är så finns det stor risk för missförstånd och att kollegorna hindrar varandra och att det slutligen leder till att samarbetet avbryts.

Men i de olika affärskulturerna i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland finns det stor potential för nya arbetssätt och nya lösningar. Om vi förstår kulturernas styrkor och handskar dem medvetet och målinriktat så kan vi lätt inspirera och komplettera varandra. Interkulturell kompetens ger dig och ditt företag nyckeln till (internationell) framgång.

Mål i interkulturell eller transkulturell teambildning

Målet med interkulturell respektive transkulturell teambuilding är att finna ett gemensamt plan där man ser positivt på varandras arbetssätt och där man tillsammans kan tala om olika hållningar och lösningar som kan vara kulturellt eller personligt betingade.

Dessutom utarbetar teammedlemmarna en gemensam ”interkulturell kod” om hur de vill arbeta tillsammans i framtiden så att potentialen i de olika (affärs-)kulturerna kan användas fullt ut.

Så kan svensk-tyska eller svensk-skandinaviska team

 • samarbeta friktionsfritt
 • få en friktionsfri interkulturell kommunikation
 • bli väldigt motiverade för det framtida samarbetet
 • genomföra (interkulturella och transkulturella) projekt friktionsfritt och framgångsrikt
 • fatta de rätta besluten på rätt sätt
 • förhandla och kommunicera framgångsrikt med varandra och med andra stakeholders
 • få nya synvinklar och nya lösningsansatser
 • upptäcka konflikter i god tid och finna passande lösningar
 • undvika respektive minska ”kulturkrockar”
 • förebygga felinvesteringar.

Målgrupp för interkulturell eller transkulturell teambildning

En interkulturell eller transkulturell teambildning är främst tänkt för danskar, norrmän, svenskar och eller tyskar som ska samarbeta med varandra på lång sikt eller som ska samarbeta i enskilda projekt.

I en interkulturell eller transkulturell teambildning deltar upp till 12 personer. Är teamet större eller ska teambildningen vara upptakt till större förändringar i skandinaviskt-tyska företag går det också bra att använda storgruppsmetodik för att stärka teamkänslan och för att ”ta med alla på tåget” från början.

Innehåll i en interkulturell eller transkulturell teambuilding

I en interkulturell workshop eller transkulturell teambildningsenhet blir deltagarna medvetna om hur de själva är kulturellt präglade och vad detta betyder för det egna arbetssättet, det egna tänke- och handlingsmönstret.

Tillsammans”utforskar” de sin egen och sina kollegers (affärs-)kulturer och de lär sig tillsammans vad de olika kulturella präglingarna har för konsekvenser för tänke- och handlingsmönster i arbetet och vilka likheter, skillnader och styrkor de olika (affärs-)kulturerna har.

Vad en interkulturell eller transkulturell teambildningsenhet ska innehålla kommer att diskuteras med uppdragsgivaren och deltagarna. Vanligtvis får deltagarna en frågeblankett där de får ta upp individuella frågor som önskas behandlas.

En interkulturell eller transkulturell teambildningsenhet kan t.ex. omfatta följande ämnen

 • folk och land
 • historia, näringsliv, samhälle och politik.

Deltagarna sensibiliseras för

 • de deltagande kulturerna samt för deras tänke- och handlingsmönster
 • hur de själva är kulturellt präglade
 • hur interkulturell kommunikation kan utvecklas
 • vilka processer som kan uppstå i interkulturellt samarbete.

Tillsammans utarbetar de likheter och skillnader i

 • iakttagelseförmåga, tänkesätt, känslor och beteende
 • bedömning och tolkning av signaler och situationer
 • (interkulturell) kommunikation (möten, presentationer, feedback, utvecklingssamtal osv.)
 • ledarskap och hierarkier
 • förhandlingar
 • teamarbete
 • beslutsfattning
 • projektmanagement
 • hantering av konflikter, konfliktmanagement
 • organisation
 • marknadsföring
 • förväntningar på företag

och utvecklar tillsammans en ”beteende kod” om hur de i framtiden vill samarbeta angående

 • ledarskap
 • projektmanagement
 • samordning
 • beslutsfattning och
 • olika lösningsansatser

så att potentialerna i de olika affärskulturerna kan användas fullt ut.

Metodik i interkulturell eller transkulturell teambuilding

Teambildningen mellan danskar, norrmän, svenskar och/eller tyskar gestaltas med helhetssyn, omväxlande och gemensamt med deltagarna så att de själva upplever likheterna, de olika synvinklarna och styrkorna i de olika kulturerna. Så kommer de själva fram till nya, spännande kunskaper.

Metoderna är omväxlande, interaktiva och varieras med

 • individuella uppgifter
 • övningar i små grupper
 • utbyte av erfarenheter
 • korta föreläsningar
 • gruppdiskussioner
 • best practice och fallstudier
 • små test
 • rollspel
 • simulationer samt
 • analyser av videosekvenser

När rekommenderas en interkulturell eller transkulturell teambildning?

Interkulturell eller transkulturell teambildning rekommenderas speciellt när danskar, norrmän, svenskar och/eller tyskar samarbetar i projekt eller ska samarbeta framgångsrikt i team på lång sikt. Men speciellt

 • för att utnyttja potentialerna i de skandinaviska och den tyska (affärs-)kulturen
 • när danskar, norrmän, svenskar och/eller tyskar samarbetar i gemensamma projekt
 • som ”projekt kick off” för att garantera ett bra samarbete ända från början
 • vid sammanslagningar av skandinaviska och skandinaviskt tyska företag
 • när arbetsprocesser skall organiseras tillsammans i olika länder
 • när förändringsprocesser med skandinaviska och tyska medarbetare eller i skandinaviskt-tyska företag ska påbörjas för att få en hållbar effekt
 • när du arbetar i ett skandinaviskt-tyskt team
 • när du börjar få känslan att den interkulturella kommunikationen inte är friktionsfri
 • när du tror en konflikt börjar pyra

Coach för en interkulturell eller transkulturell teambildning

Uta Schulz, SveTys – Interkulturellt ledarskap